XII Nefrološka škola sa temom “Vaskularni pristupi za hemodijalizu” je održana 08.04 2017.u Banji Vruučici u Tesliću i pobudila je veliki interes učesnika, kako nefrologa tako i medicinskih sestara i tehničara.

Školi je prisustvovalo ukupno 80 učesnika, što ukazuje koliko je ova tema izuzetno značajna i aktuelna.

Nakon škiole je održana i Skupština UNDT BiH kao i Skupština Donorske mreže BiH na kojoj je izabrano novo rukovodstvo Donorske mreže BiH.

ZAKLJUČCI Nefrološke škole u Tesliću

1.    Ubuduće na svakom sastanku/događaju UNDTBIH biće sesija/tema posvećena vaskularnom pristupu uz učešće vaskularnog hirurga.
2.    Pri kanulaciji arterijska igla preporučuje se antegradno uvođenje i sa otvorom prema dole
3.    Arterijska igla treba biti sa stražnjim otvorom
4.    Ne rotirati iglu nakon punkcije
5.    Preporučena tehnika je tehnika promjene mjesta Rope ladder, a ne arealna tehnika
6.    Higijena ruku (dezinfekcija utrljavanjem alkoholnog dezinfektanta) je obavezna pri radu sa krvnim pristupom
7.    Asepsa i antisepsa te tehnika nedodirivanja su osnove pri radu sa CVK
8.    Monitorirati vrijednosti dinamičkog arterijskog i venskog pritiska u toku tretmana
9.    Prilagoditi izbor igle (prečnik) propisanoj brzini krvne pumpe
10.    Vodiči sestrinske prakse za AVF će poslužiti u kontinuiranoj edukaciji medicinskih sestara
11.    Pacijente treba edukovati o njezi AVF kao i o preporučenoj tehnici punktiranja te ih pridobiti za saradanju
12.    Pokušati implementirati program održavanje kvaliteta krvnih sudova u predijaliznoj fazi u saradnji sa primarnom zdravstvenom zatitom
13.    Implementirati program CME u javnom sektoru na sljedećoj Školi koji će predstaviti kolegice i kolege iz FMC sa akcentom u početku na metodologiju mjesečne i godišnje CME i redovnog obnavljanja znanja, pa onda i na sadržaju
14.    Prema Federalnom ministarstvu zdravstva i Ministrarstvu zdravstva RS uputiti prijedlog da konstrukcija AVF za hirurge bude na listi prioriteta

Goran Imamović