Udruženje ljekara za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega u Bosni i Hercegovini je udruženje, koje je osnovano/preregistrovano Zajedničkim sporazumom članova Udruženja iz cijele Bosne i Hercegovine, usvojenim na Osnivačkoj skupštini Udruženja održanoj dana 14.06.2002. godine, i u skladu je sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine.

Ono nastavlja programski rad Udruženja osnovanog kao posebno stručno udruženje u Bosni i Hercegovini u 1996. godini. Udruženje je dobrovoljna organizacija stručnjaka koji se bave nefrologijom, dijalizom i transplantacijom bubrega.Udruženje se osniva kao stručno udruženje ljekara radi djelovanja na unaprjeđenju i popularizaciji medicinskih nauka, a kroz unaprjeđenje rada nefroloških disciplina, javnog istupanja, organizovanja stručnih sastanaka i rasprava, seminara, simpozijuma, kongresa kao i uspostavljanje odnosa sa odgovarajućim ljekarskim organizacijama u drugim zemljama.

Prof. dr Damir Rebić
predsjednik Udruženja