1 Doc. dr sci. Sanjin Rački Kardiorenalni sindrom – Što je novo u pristupu liječenju
2 Dr Bojan Jelaković Resistant hypertenson Renal Denervation za tečaj INA 2012
3 Dr Bojan Jelaković Endemska nefropatija
4 Dr Draško Pavlović Nove mogućnosti liječenja CKD-MBD
5 Dr Biljana Jakovljević Određivanje bilansa tečnosti kod bolesnika na dijalizi putem BCM-a
6 Dr Goran Imamović Donja vrijednost ciljnog hemoglobina u pacijenata na hroničnoj hemodijalizi
7 Dr Slavica Čorić Kontinuirani aktivator eritropoetinskih receptora u liječenju renalne anemije
8 Prof. dr Besim Prnjavorac Uticaj hroničnih i akutnih promjena na arterijama na renalnu funkciju
9 Prof. dr Halima Resić Trudnoća i hronična bubrežna bolest
10 Prof. dr Krešimir Galešić ANCA vaskulitis – Dileme u liječenju
11 Prof. dr Enisa Mešić CKD klasifikacija – Nove smjernice
12 Prof. dr Senaid Trnačević i sar. Endemska nefropatija u BIH sa osvrtom na dijagnostičke kriterijume
13 Prof. dr Monika Tomić Dijabetična nefropatija
14 Dr Mirza Atić Zamjena CVK kroz postojeći kanal