IV Kongres nefrologa BiH sa međunarodnim učešćem će se održati u Sarajevu od 22 – 25. aprila 2015. godine, s tim što će od 22 – 24. aprila biti dani Kongresa, a 25. aprila 2015. godine CME kurs na temu koja će se naknadno odrediti.

Organizacioni odbor Kongresa:

Naučni odbor Kongresa:

  • prof. dr Enisa Mešić, predsjednik, enisa.mesic@ukctuzla.ba
  • prof. dr Senija Rašić
  • prof. dr Besim Prnjavorac
  • doc. dr Slavica Ćorić
  • doc. dr Goran Imamović    
  • prof. dr Emir Hodžić

Počasni članovi Naučnog odbora:

  • acc. prof. dr Senka Mesihović-Dinarević
  • acc. prof. dr Mirsada Hukić
  • acc. prof. dr Enver Zerem

Glavne teme za IV Kongres nefrologa BiH 2015. godine:

1. Uremija
2. Savremene ekstrakorporalne metode depuracije krvi
3. Peritonealna dijaliza u liječenju bolesnika s hroničnim terminalnim bubrežnim zatajenjem i akutnim bubrežnim zatajenjem
4. Renalna anemija
5. Mineralno-koštana bolest bubrežnih bolesnika
6. Akutno bubrežno zatajenje
7. Hronično bubrežno zatajenje
8. Hronične nezarazne bolesti i bubreg
a. hipertenzija i druge kardiovaskularne bolesti
b. diabetes
9. Akutne i hronične bolesti glomerula
a. imunološke bolesti bubrega
10. Akutne i hronične tubulointersticijske bolesti
a. Aristolohijska nefropatija – balkanska endemska nefropatija
11. Bubrežne bolesti u osoba starijeg životnog doba
12. Ishrana i rehabilitacija hroničnih bubrežnih bolesnika
13. Pedijatrijska nefrologija
14. Savremene dijagnostičke metode u nefrologiji
15. Renalna patologija
16. Transplantacija bubrega
a. transplantacija bubrega od živog davaoca
b. kadaverična transplantacija
c. lista čekanja
d. savremena imunosupresivna terapija i mjesto generičkih lijekova
17. Prikazi slučajeva – interaktivne sesije