logo-nefrolozi

Na uspješno završenoj XI Nefrološkoj školi koja se održala na Kupresu bilo je ukupno 50 učesnika iz Bosne i Hercegovine i eminentnih profesora i predavača iz Hrvatske.

Nakon Škole doneseni su zaključci:

 1. Prezentacije na Školi dijalize su dale dosta novina o problematici dijabetične nefropatije i sadašnjim shvatanjima u patofiziologiji, dijagnostici i kliničkoj prezentaciji dijabetičke nefropatije. Potencirane su razlike u kliničkom toku i sveukupnimpromejenama na bubrezima između DM1 i DM2.

2. Prezentirana je aktuelna patohistološka klasifikacija promjena kod dijabetične nefropatije, a dodatna objašnjenja su uspješno predočena u većem broju prezentacija.

3. Diskutirana je problematika indikacija za biopsiju bubrega, te je naglašeno da je najčešća potreba za biopsijom sumnja na postojanje druge bolesti bubrega, osim dijabetične nefropatije, zatim naglo pogoršanje proteinurije i ubrzanje propadanja renalne funkcija u odnosu naprethodni period.

4. Iznesene su nove smjernice u liječenju stadija 3 i više u dijabetičnoj nefropatiji prema ERBP preporukama.

5. Prezentirane su specifičnosti dijalizne terapije kod bolesnika s dijabetičnom nefropatijom.

6. Prezentirane su mogućnosti pojave diabetes melitus nakon transplantacije, te je analiziran značaj steroidne imunosupresija, koja je istovremeno dijabetogena. Naglašen je značaj imunosupresije, koji prevazilazi značaj rizika nastanka dijabetesa.

7. Prezentirana je detaljna analiza mogućnsti istovreemene primjeme ACE inhibitora i AT1 blokatora, uvažavajući sadašnje stavove o njihovoj terapijskoj kombinaciji.

8. U više izlaganja je naglašena uloga inflamacije u patogenezi bubrežne bolesti, uključivo dijabetičnu nefropatiju.

9. Prisutni na školi su zaključili da je odabir teme škole dijalize bio veoma uspješan, a također i analizirana problematika te iznešene novine. Prezentacije su bile vrlo uspješne, sadržajne, te su uglavnom  imale „poruku za ponijeti kući“.

kupres-slike-za-web05

kupres-slike-za-web06

kupres-slike-za-web08

kupres-slike-za-web09

kupres-slike-za-web10

kupres-slike-za-web11

kupres-slike-za-web14

kupres-slike-za-web15

kupres-slike-za-web17

kupres-slike-za-web18