Udruženje/udruga ljekara za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega u BiH

Nakon iznešenih svih 15 prezentacija, te obavljenih diskusija učesnici VIII Nefrološke Škole “Dijagnostika u Nefrologiji”, 05.10.2013. godine, su donijeli slijedeće

ZAKLJUČKE:

 

1. Rezultate ultrazvučnih pretraga dijagostici bolesti bubrega potrebno je koristiti kao:

  1. Skrininig, dio dijagnostičkog protokola koji ne mora dati egzaktnu definitivnu dijagnozu;
  2. Kao metodu izbora – npr. za ciste, hidronefrozu;
  3. Dopunske metode;
  4. Orjentacijske metode.

2. Biohemijske analize – usvojiti MDRD kao standard za izračun klirensa.

3. U većoj mjeriti koristiti Albumin/kreatinin RATIO u procjeni oštećenja bubrega.

4. Laboratorijske imunološke metode koristiti u većoj mjeri, budući da su sada dostupnije, a imunološki mehanizam je vrlo čest u patogenezi bolesti bubrega.

5. Uvesti protokol fizičke aktivnosti – fizikalne rehabilitacije kod dijaliznih bolesnika, u skladu s njihovim mogućnostima.

6. Biopsiju bubrega češće koristiti u dijagnostici.

7. Značajnije koristiti laboratorijske metode vezane za definiranje kompletnog biološkog učinka Vitamin D3, uz određivanje koncentracije u krvi.

8. Nastojati koristiti BMC (Blood Composition Monitor) u svakodnevnom radu u dijalizi.

9. Nastojati predavanja ilustrirati prikazom slučajeva iz kliničke prakse.

Predsjednici Organizacijskog komiteta VIII Nefrološke Škole “Dijagnostika u Nefrologiji”:
• prof. dr Besim Prnjavorac
• prof. dr Senaid Trnačević                 

Predsjednica Udruženja
• prof. dr Halima Resić