logo-nefrolozi 

 Prof. dr Enisa Mešić

Udruženje za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega u BiH (UNDTBiH) je vrlo živahno Udruženje koje ima brojne aktivnosti s ciljem poboljšanja prevencije i liječenja akutnih i hroničnih bubrežnih bolesnika.

Nefrološke aktivnosti u BiH su počele davnih 60-tih godina kada su naše cijenjene kolege profesori i akademici, posebno prof. Jakob Gaon učestvovali u otkrivanju i liječenju bolesnika sa endemskom nefropatijom. Već 1970. godine se u Sarajevu i Tuzli osnivaju dijalizni centri gdje se rade hemodijalize i peritonealne dijalize. Taj trend napredovanja u stručnom i naučnom pogledu bio je očigledan sve do 1992. godine kada su zbog rata u našoj zemlji ljekari i ostali medicinski radnici bili na velikim iskušenjima nastojeći da pomognu hroničnim dijaliznim bolesnicima, kao i bolesnicima sa akutnim bubrežnim zatajenjem zbog ratnih povreda, hemoragične groznice sa renalnimn sindromom (mišja groznica), te drugih akutnih teških bubrežnih oboljenja. Nakon rata nefrološka zajednica u našoj zemlji se ponovo okupila i zajedničkim snagama je postigla značajne, može se reći i velike rezultate s obzirom na društveno-političke i ekonomske prilike u BiH.

UNDTBiH preko svojih članova vodi računa o svim dijaliznim centrima i nastoji da pomogne da svi hronični i akutni bubrežni bolesnici dobiju adekvatan tretman, bez obzira na lokaciju centra, veličinu bolnice i broj medicinskog kadra koji učestvuje u liječenju bubrežnih bolesnika. Prema mojim informacijama u našim dijaliznim centrima i nefrološkim odjelima radi nešto više od 50 nefrologa, odnosno jedan na oko 90000 stanovnika. Sretni smo što je u BiH, zahvaljujući ministarstvima zdravstva, moguće obaviti subspecijalizaciju iz nefrologije. Dodatno, UNDTBiH je svojim aktivnostima omogućilo odlazak mladjih kolega na subspecijalizacije u razvijene zemlje Evropske unije što će sigurno mnogo značiti za budućnost nefrologije u BiH. Takođe je UNDTBiH omogućilo dolazak renomiranih nefrologa iz Evrope koji zajedno s nama učestvuju u programima Internacionalnog društva za nefrologiju, te zajednički radimo na edukaciji mladih kolega.  Proveli smo Program ranog otkrivanja hronične bubrežne bolesti u osoba sa povišenim rizikom, posebno osoba sa hipertenzijom, šećernom bolesti, kardiovaskularnim bolestima, te među stanovnicima Posavine u cilju ranijeg otkrivanja endemske nefropatije. Nastojimo da što više radimo na prevenciji bubrežnih komplikacija u bolesnika sa hroničnim nezaraznim bolestima.

Svim bolesnicima kojima treba dijalizno liječenje u BiH je to i omogućeno. Troškove liječenja snose fondovi osiguranja. U Republici Srpskoj skoro svi dijalizni centri su privatizirani i imaju odlične tehnološke, prostorne i medicinske uvjete za rad, medjutim prema mojim saznanjima, nefrološka služba u tom dijelu BiH nije toliko razvijena kao što su to dijalizni centri i nedostaje koordinacije izmedju bolnica i privatnih dijaliznih centara. U Federaciji BiH privatizacija dijaliznih centara nije provedena, a centri rade na bazi Pravilnika o osnivanju i radu dijaliznih centara u FBiH.  Trenutno u FBiH ima 14 dijaliznih centara od kojih su tri u sastavu kliničkih centara u Sarajevu, Tuzli i Mostaru. Uvjeti za rad, prostor i oprema u dijaliznim centrima FBiH nisu zadovoljavajući, kapaciteti dijaliznih centara nisu dovoljni, te se u nekim centrima dijalize moraju raditi u 4 smjene svaki dan (neki bolesnici dolaze na dijalizu naveče u 22 h i dijaliziraju se do 2 sata ujutro). Posebno je teška situacija sa dijaliznim aparatima od kojih je skoro 50% starije od 10 godina i sa preko 30000 radnih sati (to je maksimum kada se dijalizni aparati moraju mijenjati). Mi smo u situaciji da radimo sa aparatima koji imaju i preko 50000 radnih sati i koji su stariji od 15 godina. I pored takvih teškoća svi se dijalizni bolesnici adekvatno zbrinjavaju, mada smo cijelo vrijeme pod pritiskom – šta ako se neki od dijaliznih aparata definitivno pokvari? Nabavka dijaliznih aparata i pitanje prerade vode za dijalizu nije sistemski riješeno što može dovesti do ozbiljnih problema i posljedica.  Zalaganje i entuzijazam ljekara, medicinskih sestara i ostalog osoblja koje radi u dijaliznim centrima zasada nam omogućavaju da radimo, a zahvaljujući Federalnom fondu osiguranja, osigurana je nabavka potrošnog materijala i neophodnih lijekova za dijalizne bolesnike.

UNDTBiH takođe jako puno radi na edukaciji kadrova i obezbjedjivanju ostalih uvjeta za transplantaciju bubrega. U BiH se transplantacija bubrega počela raditi još 1974. godine na Institutu za transplantaciju u Sarajevu i rađena je rodbinska transplantacija sve do 1992. godine. Poslije rata ponovo se počelo sa transplantacijom bubrega, u Sarajevu, Tuzli i od prije nekoliko godina u Banja Luci. Rade se rodbinske i nerodbinske transplantacije od živog davaoca i transplantacije od umrlih osoba. Medjutim, broj transplantacija od umrlih osoba je vrlo mali zbog nedostatka organa, odnosno zbog nedovoljnih aktivnosti oko ustanovljavanja moždane smrti, te društvenog rada na propagiranju donacije organa poslije smrti. Ipak smo zadovoljni, posebno sa napretkom u 2015-toj godini, kada je u Tuzli i Sarajevu urađeno ukupno 28 transplantacija bubrega, od toga osam transplantacija od umrlih davalaca. Veliki je napredak činjenica da smo u 2015-toj godini imali šest kadaveričnih davalaca organa, tri u Tuzli, dva u Zenici i jednog u Sarajevu. U cijelom tom poslu velike zasluge pripadaju i Centru za transplantaciju Federacije BiH koji je počeo s aktivnim radom tokom 2015. godine. Ipak, čeka nas još mnogo posla, počev od izmjene Zakona o transplantaciji u smislu da se u Zakon uvede tzv. „pretpostavljeni pristanak“, unakrsne i altruistične transplantacije, te da se napravi jedinstvena Lista čekanja u BiH. Trenutno je stanje takvo da se bolesnici iz Federacije BiH stavljaju na Federalnu listu čekanja, dok su bolesnici iz Republike Srpske i Distrikta Brčko na neki način diskriminirani, jer u tim dijelovima naše zemlje zasada nema liste čekanja. Važno je napomenuti da se sve transplantacije koje se rade u Tuzli, Sarajevu i Banja Luci finansiraju od strane osiguravajućih fondova, odnosno besplatne su za osiguranike i državljane BiH.

Prof. dr Enisa Mešić
Udruženje za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju BiH
11.02.2016.